Arsha Vidya Center

Vishnu Sahasranama

Vishnu Sahasranama Stotram

Vishnu Saharanam Strotram (20 Verses (pdf)

Chanting by Ravi Parimi

verses 1-